අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
අගෝ2017
இலங்கை சனநாயக குடியரசின் 71வது சுதந்திர தின நிகழ்வுகள்

இலங்கை சனநாயக குடியரசின் 71வது சுதந்திர தின நிகழ்வுகள்

இலங்கை சனநாயக குடியரசின் 71வது சுதந்திர தின நிகழ்வுகள்...

28
අගෝ2017
போதைப்பொருள் பாவனைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு

போதைப்பொருள் பாவனைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு

போதைப்பொருள் பாவனைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பேரணியானது பிரதேச செயலாளர்...

28
අගෝ2017
பாரம்பரிய பொங்கல் விழா - 2019

பாரம்பரிய பொங்கல் விழா - 2019

எமது அலுவலக கலாசார பிரிவு பிரதேச அனைத்து ஆலயங்களுடன்...

28
අගෝ2017
 பிரதேச மட்ட விளையாட்டு விழா நடாத்துவதற்கான கலந்துரையாடல்

பிரதேச மட்ட விளையாட்டு விழா நடாத்துவதற்கான கலந்துரையாடல்

எமது பிரதேச செயலக பிரிவில் பிரதேச மட்ட விளையாட்டு...

Scroll To Top